آرشیو تصاویر همایش ها

تصاویر همایش روانشناسی : چالش ها و نیاز ها

اهداء هدایا به 43 نفر از اساتید و اعضای فعال خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه استان فارس

با حضور دکتر مداحی ، رئیس خانه روانشناسان و معاونت محترم آموزشی سازمان نظام  روانشناسی و مشاوره