آرشیو تصاویر کارگاه ها

تصاویر کارگاه ” مدل فرآیند و محتوای خانواده از تشخیص تا تجویز ” جناب آقای دکتر سامانی و سرکار خانم دکتر سهرابی

تصاویر کارگاه ” پیمان شکنی  ”

با حضور دکتر امینی منش 

97/02/07

تصاویر کارگاه تحلیل فیلم ” برادرم خسرو”

با حضور دکتر امینی منش 

96/12/24

تصاویر کارگاه تخصصی روان پویشی کوتاه مدت 

با حضور دکتر سرافراز ” عضو هیات علمی دانشگاه شیراز “

97/02/10

تصاویر کارگاه تخصصی ACT

با حضور دکتر نازنین هنرپروران ” استادیار دانشگاه “

96/12/14

تصاویر کارگاه امداد و نجات و کمک های اولیه هلال احمر

( گروه مداخله در بحران خانه روان شناسان و مشاوران و حرف یاورانه استان فارس )

با حضور دکتر توانگری  

97/03/18

تصاویر کارگاه تحلیل فیلم “اثر پروانه ای”

با حضور دکتر مسعود محمدی

( متخصص روان شناسی بالینی – استاد دانشگاه )  

96/07/28

تصاویر کارگاه آموزشی معنا درمانی

( دوره پیشرفته )

با حضور دکتر محمد مظفری ( استاد دانشگاه )  

96/07/21