آرشیو تصاویر جلسات و نشست ها

والدگری موثر و بهداشت روان فرزندان

سخنران : دکتر امینی منش (استاد دانشگاه )

تاریخ : ۹۶/۷/۱۹

بهداشت روان و خانواده سالم

سخنران : دکتر محمد مظفری

تاریخ : ۹۶/۷/۱۹

جلسه تحلیل روانشناختی کتاب

با حضور : سرکار خانم دکتر فتح ” عضو هیات علمی دانشگاه ” 

تاریخ : 97/02/29