برگزاری کارگاه تخصصی زوج درمانی مهر و آبان ۹۷

/
برگزاری کارگاه تخصصی زوج درمانی توسط سرکار خانم دکتر زارع ( متخصص ز…
مقاله کارکرد خانواده

ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان

/
چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش بینی ابعاد خودتنظیمی ف…