روان شناسی مرضی کودک

/
روان شناسی مرضی کودک این کتاب از منابع اصلی کنکور در مقاطع کارشناسی ا…
قصه ذرمانی

تحلیل روان شناختی محتوای قصه های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقه اجتماعی اقتصادی

/
چکیده : آزمون طراحی یک قصه (DAS) با درهم آمیختن قصه و نقاشی تلاش م…
مقاله کارکرد خانواده

ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان

/
چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش بینی ابعاد خودتنظیمی ف…