✴ دوره آموزشی توانمندسازی پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران ۹۸/۳/۲۴

/
جلسه دوم دوره آموزش توانمندسازی پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران مورخ ۴۲ خر…

?دوره آموزشی توانمندسازی پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران

/
دوره آموزش توانمندسازی پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران در مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ …