نوشته‌ها

هدف هاي پیشرفت

انگیزه پیشرفت با نقش واسطها رابطه بین ابعاد کمالگرایی و هدف های پیشرفت در ورزشکاران حرفه ای

/
انگیزه پیشرفت با نقش واسطها رابطه بین ابعاد کمالگرایی و هدف ه…