نوشته‌ها

مقاله کارکرد خانواده

ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان

/
چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش بینی ابعاد خودتنظیمی ف…